محمّدحسن‌ فطرس
معاون پژوهشی و دبیر کمیته
تحصیلات: دکتری تخصّصی اقتصاد
مرتبه علمی: استاد
تلفن داخلی: 250
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند