دکتر ابوالقاسم یعقوبی
ریاست دانشکده و رئیس کمیته منتخب
تحصیلات: دکتری تخصصی روانشناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-38291279
تلفن داخلی: 254
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند