مجتبی خداویسی
کتابدار
تحصیلات: فوق دیپلم
تلفن: 081-38381264
تلفن داخلی: 242
احمد محمدی اکمل
کتابدار
تحصیلات: فوق لیسانس
تلفن: 081-38290961
تلفن داخلی: 242

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند