آخرین فرصت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

آخرین فرصت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویانی که فرم ارزشیابی را تکمیل ننموده اند آخرین فرصت 4/10/95 لغایت 6/10/95 می باشد عدم تکمیل محرومیت از سایر خدمات آموزشی می باشد

دانشجویانی که  فرم ارزشیابی را تکمیل ننموده اند آخرین فرصت 4/10/95 لغایت 6/10/95 می باشد

عدم تکمیل محرومیت از سایر خدمات آموزشی می باشد