ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر علی اکبر قلی زاده از اساتید محترم گروه اقتصاد از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

آقای دکتر علی اکبر قلی زاده از اساتید محترم گروه اقتصاد از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
ریاست،اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و موفقیت روزافزونشان را ازخداوند منان خواستارند.