اطّلاعیه‌ی شیوه‌نامه‌ی پرداخت شهریه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری

اطّلاعیه‌ی شیوه‌نامه‌ی پرداخت شهریه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطّلاع دانشجویان دوره‌ی دکتری نوبت دوّم (شبانه) و نیم‌سال‌های تمدیدی آموزشی یا پژوهشی دانشجویان روزانه‌ی دانشگاه بوعلی سینا می‌رساند که شیوه‌نامه‌ی پرداخت شهریه ...

به اطّلاع دانشجویان دوره‌ی دکتری نوبت دوّم (شبانه) و نیم‌سال‌های تمدیدی آموزشی یا پژوهشی دانشجویان روزانه‌ی دانشگاه بوعلی سینا می‌رساند که شیوه‌نامه‌ی پرداخت شهریه توسّط دانشجویان مذکور مصوّب هشتم دی ماه 1393 هیأت رئیسه‌ی دانشگاه جهت اطّلاع و اقدام لازم توسّط دانشجویان مشمول شیوه‌نامه بر روی وب سایت دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، منوی آئین‌نامه‌ها و فرم‌ها/حوزه‌ی‌ تحصیلات تکمیلی بارگذاری شده است.