برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری خانم گلاویژ علیزاده در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان : «تاثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا بر کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی علایم افسردگی» با راهنمایی دکتر رسول کردنوقابی در شنبه شانزدهم تیر ماه 1397 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری خانم گلاویژ علیزاده در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان : «تاثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا بر کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی علایم افسردگی» با راهنمایی دکتر رسول کردنوقابی در شنبه شانزدهم تیر ماه 1397 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی