برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای اباذر افروزی منصور در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «بررسی مراحل تحول زیبایی شناسی نقاشی در دانش آموزان شهر همدان» با راهنمایی دکترخسرو رشید در روز سه شنبه چهاردهم مهر ماه 1394 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای اباذر افروزی منصور در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «بررسی مراحل تحول زیبایی شناسی نقاشی در دانش آموزان شهر همدان» با راهنمایی دکترخسرو رشید در روز سه شنبه  چهاردهم  مهر ماه 1394 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی