برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فرشته مطهری فر در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی با نشخوار فکری وتعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی و مشاوره دکتر حسین محققی در روز سه شنبه بیست وسوم شهریورماه 1395 از ساعت10 تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فرشته مطهری فر  در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی با نشخوار فکری وتعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی  و مشاوره دکتر حسین محققی در روز سه شنبه بیست وسوم شهریورماه 1395 از ساعت10 تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی