برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زینب مرادی در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر اساس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و ناگویی هیجانی» با راهنمایی دکتررسول کردنوقابی دریک شنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زینب مرادی  در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر اساس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و ناگویی هیجانی» با راهنمایی دکتررسول کردنوقابی دریک شنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی