برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سیامک رضائی فر در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «بررسی جامعه شناختی و مقایسه ای بست نشینی در دوره ناصری مشروطه» با راهنمایی دکتراعباس زارعی مهرورز دریکشنبه هشتم بهمن ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سیامک رضائی فر  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «بررسی جامعه شناختی و مقایسه ای بست نشینی در دوره ناصری مشروطه» با راهنمایی دکتراعباس زارعی مهرورز دریکشنبه هشتم بهمن ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی