برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای داوود محرابی در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه زنانه شدن فقر به شیوه ی نظری ی زمینه ای» با راهنمایی دکتراسداله نقدی درچهارشنبه هجدهم بهمن ماه 1396 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای داوود محرابی  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه زنانه شدن فقر به شیوه ی نظری ی زمینه ای» با راهنمایی دکتراسداله نقدی درچهارشنبه هجدهم بهمن ماه 1396 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی