برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای جلیل اسدی تیموری در رشته علوم سیاسی با عنوان : «تجربه تجدد ایرانی از نگاه شایستگان،سنجش وضعیت معرفتی تمدن ایرانی-اسلامی در عصر جدید » با راهنمایی دکتریحیوی در دوشنبه سیم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای جلیل اسدی تیموری در رشته علوم سیاسی با عنوان : «تجربه تجدد ایرانی از نگاه شایستگان،سنجش وضعیت معرفتی تمدن ایرانی-اسلامی  در عصر جدید » با راهنمایی دکتریحیوی  در دوشنبه سیم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی