برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم هدیه مبشری در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «سنجش سطح آمادگی بیمارستان های دولتی شهر همدان برای استقرار سیستم ناب بر اساس مدل بالوشی و همکاران» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم هدیه مبشری در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «سنجش سطح آمادگی بیمارستان های دولتی شهر همدان برای استقرار سیستم ناب بر اساس مدل بالوشی و همکاران» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی