برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فهیمه میداندار در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار (وطالعه ی موردی شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز کشور)» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم مهر ماه 1394 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فهیمه میداندار در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار (وطالعه ی موردی شرکت منطقه 7 عملیات انتقال گاز کشور)» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی