برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نسیمه خسروی در رشته‌ی پژوهش اجتماعی با عنوان «مطالعه تطبیقی عوامل جامعه شناختی موثر بر رضایت از کیفیت شهری(مورد مطالعه:شهر جدید صدرا و عالیشهر)» روزدوشنبه بیست و هفتم بهمن1393 از ساعت 8 تا 10 برگزار خواهد شد...

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نسیمه خسروی در رشته‌ی پژوهش اجتماعی با عنوان «مطالعه تطبیقی عوامل جامعه شناختی موثر بر رضایت از کیفیت شهری(مورد مطالعه:شهر جدید صدرا و عالیشهر)»با راهنمایی دکتراسداله نقدی در روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 از ساعت 8 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.