برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری با عنوان «مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و بررسی اثر تکانه های مالی(DSGE)» توسط آقای علی دلایی میلان

جلسه‌ی دفاع ازرساله ی دکتری آقای علی دلایی میلان در رشته علوم اقتصادی با عنوان «مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و بررسی اثر تکانه های مالی(DSGE)» با راهنمایی دکتر محمد حسن فطرس و مشاوره دکتر حمید کردبچه در روزیکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1393 ساعت 10تا12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد.