دفاع اولین دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

دفاع اولین دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه اولین دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا آقای مهدی خزایی با راهنمایی دکتر حسن زلقی و دومین دانشجو دکتری حسابداری آقای نادر نیکبخت به راهنمایی دکتر باقر شمس زاده در روز سه شنبه 19 تیر ماه 1397 با موفقیت برگزار شد.

جلسه دفاعیه اولین دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا آقای مهدی خزایی با راهنمایی دکتر حسن زلقی و دومین دانشجو دکتری حسابداری آقای نادر نیکبخت به راهنمایی دکتر باقر شمس زاده در روز سه شنبه 19 تیر ماه 1397 با موفقیت برگزار شد.