رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم گلرخ فریدونی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای بین طرحوتره های ناسازگار اولیه و خودناتوان سازی تحصیلی» با راهنمایی دکتر مسیب یار محمدی و مشاوره دکتر حسین محققی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم گلرخ فریدونی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای بین طرحوتره های ناسازگار اولیه و خودناتوان سازی تحصیلی» با راهنمایی دکتر مسیب یار محمدی و مشاوره دکتر حسین محققی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی