ضرورت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

ضرورت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلیه دانشجویان موظف می باشند فرم ارزشیابی اساتید را از طریق وب سایت خود تکمیل کرده ،عدم تکمیل فرم مربوطه مانع از انتخاب واحد ترم آینده میشود . زمان تکمیل فرم 96/2/23 لغایت 96/2/27

کلیه دانشجویان موظف می باشند فرم ارزشیابی اساتید را از طریق وب سایت خود تکمیل کرده ،عدم تکمیل فرم مربوطه مانع از انتخاب واحد ترم آینده میشود .

زمان تکمیل فرم 96/2/23 لغایت 96/2/27