فرمت پوستر هفته پژوهش سال 93

فرمت پوستر هفته پژوهش سال 93


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به پیوست فرمت تهیه پوسترهای دانشجویی به منظور ارائه در جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش سالجاری جهت استحضار و اطلاع رسانی مقتضی به استادان محترم راهنما و دانشجویان متقاضی تقدیم حضور می گردد. لازم به توضیح است مواردی که با رنگ قرمز مشخص گردیده اند صرفاً "توضیحی" بوده یا به عنوان "مثال" آورده شده اند. مقتضی است درصورت نیاز، برخی موارد مطابق با رشته های خاص اصلاح گردد.

به پیوست فرمت تهیه پوسترهای دانشجویی به منظور ارائه در جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش سالجاری جهت استحضار و اطلاع رسانی مقتضی به استادان محترم راهنما و دانشجویان متقاضی تقدیم حضور می گردد. لازم به توضیح است مواردی که با رنگ قرمز مشخص گردیده اند صرفاً "توضیحی" بوده یا به عنوان "مثال" آورده شده اند. مقتضی است درصورت نیاز، برخی موارد مطابق با رشته های خاص اصلاح گردد.