قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آن دسته از دانشجویانی که از طریق فرم حذف و اضافه واحدهای ترمیمی خود را تکمیل نموده اند و به آموزش تحویل نموده اند،سریعا از طریق سامانه گلستان ،گزارش 77 خود را دریافت نمایند و به تایید مدیران گروههای آموزشی خود برسانند،در صورت نبود دروس درخواستی یا هرگونه مشکل سریعا به آموزش گروه خود مراجعه نمایند.بدیهی است پس از انقضاع مهلت تعیین شده 19/7/95 آموزش دانشکده هیچگونه درخواستی را نمبپذبرد.

آن دسته از دانشجویانی که از طریق فرم حذف و اضافه واحدهای ترمیمی خود را تکمیل نموده اند و به آموزش تحویل نموده اند،سریعا از طریق سامانه گلستان ،گزارش 77 خود را دریافت نمایند و به تایید مدیران گروههای آموزشی خود برسانند،در صورت نبود دروس درخواستی یا هرگونه مشکل سریعا به آموزش گروه خود مراجعه نمایند.بدیهی است پس از انقضاع مهلت تعیین شده 19/7/95 آموزش دانشکده هیچگونه درخواستی را نمبپذبرد.