نشست عمومی اعضای هیات علمی دانشکده پیرامون «آئین نامه مصادیق و نحوه بررسی تخلفات پژوهشی»

نشست عمومی اعضای هیات علمی دانشکده پیرامون «آئین نامه مصادیق و نحوه بررسی تخلفات پژوهشی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نشست عمومی اعضای هیات علمی دانشکده پیرامون «آئین نامه مصادیق و نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» نشست عمومی اعضای هیأت علمی دانشکده در روز دوشنبه مورخ 15 آبان ماه جاری به منظور بحث و گفت وگو پیرامون «آئین نامه مصادیق و نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» برگزار شد. در این نشست جناب آقای دکتر داود نعمت اللهی رئیس کمیته صیانت از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به تفصیل پیرامون آئین نامه تخلفات پژوهشی و ضرورت توجه اعضای محترم هیات علمی به مفاد این آئین نامه سخن گفتند و به پرسشهای حاضران در جلسه پاسخ دادند. در ادامه جلسه همچنین اعضای هیأت علمی دانشکده بر ضرورت لحاظ کردن تفاوتهای ماهوی رشته های دانشگاهی و عنایت بیشتر سیاستگذاران به حوزه علوم انسانی و اجتماعی در تدوین ضوابط و تخصیص امکانات تأکید کردند. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر یعقوبی ریاست دانشکده ضمن خوش آمدگویی به حاضران، انتصاب جناب آقای دکتر غلامی را به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تبریک گفتند و ضمن تبریک انتصاب جناب آقای دکتر محمدی فر به ریاست دانشگاه و نیز انتصاب آقایان دکتر پاک سرشت و دکتر علی عربی به مناصب جدید، ابراز امیدواری کردند که این تحولات و فرصتهای فراهم آمده مایه پیشرفت و تعالی بیش از پیش دانشگاه گردد.

نشست عمومی اعضای هیات علمی دانشکده پیرامون «آئین نامه مصادیق و نحوه بررسی تخلفات پژوهشی»
نشست عمومی اعضای هیأت علمی دانشکده در روز دوشنبه مورخ 15 آبان ماه جاری به منظور بحث و گفت وگو پیرامون «آئین نامه مصادیق و نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» برگزار شد. در این نشست جناب آقای دکتر داود نعمت اللهی رئیس کمیته صیانت از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به تفصیل پیرامون آئین نامه تخلفات پژوهشی و ضرورت توجه اعضای محترم هیات علمی به مفاد این آئین نامه سخن گفتند و به پرسشهای حاضران در جلسه پاسخ دادند. در ادامه جلسه همچنین اعضای هیأت علمی دانشکده بر ضرورت لحاظ کردن تفاوتهای ماهوی رشته های دانشگاهی و عنایت بیشتر سیاستگذاران به حوزه علوم انسانی و اجتماعی در تدوین ضوابط و تخصیص امکانات تأکید کردند.
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر یعقوبی ریاست دانشکده ضمن خوش آمدگویی به حاضران، انتصاب جناب آقای دکتر غلامی را به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تبریک گفتند و ضمن تبریک انتصاب جناب آقای دکتر محمدی فر به ریاست دانشگاه و نیز انتصاب آقایان دکتر پاک سرشت و دکتر علی عربی به مناصب جدید، ابراز امیدواری کردند که این تحولات و فرصتهای فراهم آمده مایه پیشرفت و تعالی بیش از پیش دانشگاه گردد.