نشست مشترک مدیران گروها با هیات رئیسه دانشکده

نشست مشترک مدیران گروها با هیات رئیسه دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نشست مشترک مدیران محترم گروه های آموزشی با هیات رئیسه دانشکده برگزار شد.در این جلسه در آغاز روش ثبت و صدور ابلاغ آموزشی اساتید به مدیران گروههای آموزشی داده شد تا در نیمسال 951 فرآیند صدور بلاغ به صورت حذف کاغذ در سامانه گلستان انجام شود.

نشست مشترک مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده با هیات رئیسه دانشکده برگزار شد.در این جلسه در آغاز روش ثبت و صدور ابلاغ آموزشی اساتید به مدیران گروههای آموزشی داده شد تا در نیمسال 951 فرآیند صدور بلاغ به صورت حذف کاغذ در سامانه گلستان انجام شود.