کد خبر: 3558    1394/11/25
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای رضا رحیمی خوراسگانی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «ساخت بسته آموزش زیبایی شناسی موسیقی»
کد خبر: 3557    1394/11/25
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی جعفری آذر در رشته  مدیریت اجرایی با عنوان:"طراحی الگوی مدیریت دانش برای شرکت نفت خزر"
کد خبر: 3551    1394/11/24
قابل توجه دانشجویان گرامی
به اطلاع می رساند تاریخ حذف و اضافه از 24/11 اغایت 27/11/94 بر حسب ورودی بر روی وب سایت آموزش می باشد...
کد خبر: 3550    1394/11/24
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی
دفاع از رساله دکتری با عنوان «استراتژی تخصیص بهینه ی پویای دارایی ها در ایران » توسط خانم بهناز کمیاب
کد خبر: 3549    1394/11/24
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی
دفاع از رساله دکتری با عنوان «مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و بررسی اثر تکانه های مالی(DSGE)» توسط آقای علی دلایی میلان
کد خبر: 3522    1394/11/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری سیاوشی در رشته  علوم سیاسی با عنوان:"نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی "
کد خبر: 3521    1394/11/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه محسنی خواه در رشته  جامعه شناسی با عنوان:"تحلیل جامعه شناختی مکانیسم های تاثیر تماشای ماهواره بر مدگرایی زنان"
کد خبر: 3520    1394/11/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم خدیجه مخدومی در رشته  جامعه شناسی با عنوان:"بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان بالا و پایین شهر همدان"
کد خبر: 3503    1394/11/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای بابک نوری در رشته علوم اقتصادی با عنوان «اثر شوک های قیمت مسکن روی نرخ اجاره بها در نقاط شهری کشور»
کد خبر: 3502    1394/11/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ثمانه زارعی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «پیش بینی مهارت های ارتباطی اعضای هیات علمی بر مبنای هوش هیجانی ، اخلاقی و فرهنگی»
 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند