بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 4168    1395/04/08
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی کامرانی خجسته در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"بررسی اثر یاذانه بنزین بر روی تقاضای آن در ایران"
کد خبر: 4064    1395/03/17
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای عبدالله محدی چشمه قلعه در رشته علوم اقتصادی با عنوان «بررسی عوانل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران به روش ardl»
کد خبر: 4051    1395/03/16
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای وحید غفاری در رشته علوم اقتصادی با عنوان «بررسی اثر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران(1368-1393)»
کد خبر: 3686    1394/12/16
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روان شناسی تربیتی
جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای شهریار مرادی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان"تدوین مدلی علی برای تعیین خرد بر مبنای دارایی های تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاه های کرمانشاه " 
کد خبر: 3558    1394/11/25
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای رضا رحیمی خوراسگانی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «ساخت بسته آموزش زیبایی شناسی موسیقی»
کد خبر: 3557    1394/11/25
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی جعفری آذر در رشته  مدیریت اجرایی با عنوان:"طراحی الگوی مدیریت دانش برای شرکت نفت خزر"
کد خبر: 3550    1394/11/24
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی
دفاع از رساله دکتری با عنوان «استراتژی تخصیص بهینه ی پویای دارایی ها در ایران » توسط خانم بهناز کمیاب
کد خبر: 3549    1394/11/24
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی
دفاع از رساله دکتری با عنوان «مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و بررسی اثر تکانه های مالی(DSGE)» توسط آقای علی دلایی میلان
کد خبر: 3522    1394/11/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری سیاوشی در رشته  علوم سیاسی با عنوان:"نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی "
کد خبر: 3521    1394/11/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه محسنی خواه در رشته  جامعه شناسی با عنوان:"تحلیل جامعه شناختی مکانیسم های تاثیر تماشای ماهواره بر مدگرایی زنان"
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند