بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 3430    1394/11/12
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه شیری در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"پیش بینی تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی"
کد خبر: 3350    1394/11/04
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یسری سنندجی در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"پدده چند شغلی در بازار کار ایران"
کد خبر: 3344    1394/11/03
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نوشین بهزادفر در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان:"بررسی ارزش فرزند از دیدگاه زنان و تاثیر آن برر باروری زنان 15-45 ساله تحت پوشش مرکز بهداشت شهر بروجرد"
کد خبر: 3294    1394/10/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه دلاوری در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"بررسی اثر مالیاتها بر شاخص توسعه انسانی در کشور ایران"
کد خبر: 3292    1394/10/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهاالدین رحمانی در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر ریسک لعتباری بانک ها"
کد خبر: 3291    1394/10/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه فعلی در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان:"مطالعه فرهنگ خرید در میان شهروندان جوان همدانی (مورد مطالعه : بازار و پاساژ شهر همدان)"
کد خبر: 3278    1394/10/23
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا احمدی در رشته علوم اقتصادی با عنوان:"ارزیابی رابطه تورم و رشد دستمزدها در ایران با ملاحظه شرایط متفاوت اقتصاد ملی"
کد خبر: 3244    1394/10/20
رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مسلم یعقوبی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان:"اثرات حذف یا اعطای یارانه بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی:مطالعه موردی منطقه 7 ایران"
کد خبر: 3196    1394/10/12
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای احمد چکاوک در رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه ریزی با عنوان:" بررسی ارتباط بین درآمدهای نفتی و درجه توسعه یافتگی بر اندازه فساد اقتصادی:رهیافت پنل دیتا"
کد خبر: 3161    1394/10/08
پیش‌دفاع رساله‌ی دکتری
دفاع از پروپوزال خانم سارا دارابی دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند