بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 1504    1393/11/28
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بازار سهام ایران» توسط آقای محمد علی یوسفی بهزادفرخی
کد خبر: 1503    1393/11/28
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی نقش برابری نسیتی در تمایلات فرزند آوری زنان ازدواج کرده 25-49 ساله شاغل در سازمان های دولتی شهر همدان»توسط آقای آرش طاووسی
کد خبر: 1502    1393/11/28
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی تاثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محله بر روی سلامت اجتماعی ساکنین(مقایسه بین محلات قدیم و جدید شهر یزد) »توسط آقای محمد رحیقی یزدی
کد خبر: 1496    1393/11/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تفاوت های جنسیتی در فرهنگ سیاسی جوانان شهر بروجرد »توسط خانم فاطمه توکلی
کد خبر: 1495    1393/11/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی جامعه شناختی تقلب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا » توسط خانم مریم امیری یاراحمدی
کد خبر: 1494    1393/11/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی تاثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران» توسط آقای هادی نائینی
کد خبر: 1472    1393/11/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت،درآمد گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای ترکیه،مالزی،اندونزی و ایران » توسط آقای رضا امرانی
کد خبر: 1471    1393/11/27
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی-پژوهشگری
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مجتبی هوشمندی یاور در رشته‌ی پژوهشگری با عنوان «بررسی رابطه میان نگرش سیاسی مخاطبان و چگونگی رمزگشایی آنان از برنامه خبری 20:30 در شهر همدان(با تاکید بر سه گروه دانشجویان،طلٌاب ومعلمان» روزسه شنبه بیست و هشتم بهمن1393 از ساعت 8 تا 10 برگزار خواهد شد...
کد خبر: 1465    1393/11/26
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی
دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی امکان،موانع و راهکارهای تحقق علم سیاست اسلامی» توسط آقای محمد ناظم عباس پورنادی
کد خبر: 1464    1393/11/26
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش اجتماعی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم نسیمه خسروی در رشته‌ی پژوهش اجتماعی با عنوان «مطالعه تطبیقی عوامل جامعه شناختی موثر بر رضایت از کیفیت شهری(مورد مطالعه:شهر جدید صدرا و عالیشهر)» روزدوشنبه بیست و هفتم بهمن1393 از ساعت 8 تا 10 برگزار خواهد شد...
 <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند