کد خبر: 12393    1396/11/29
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای جلیل اسدی تیموری در رشته علوم سیاسی با عنوان : «تجربه تجدد ایرانی از نگاه شایستگان،سنجش وضعیت معرفتی تمدن ایرانی-اسلامی  در عصر جدید » با راهنمایی دکتریحیوی  در دوشنبه سیم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 12392    1396/11/29
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سمیه انثاری پور در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «رفتار متکبرانه مصرف کننده،فهمی از برداشتهای معنا آفرین با استفاده از پدیدار شناسی» با راهنمایی دکترروح اله سهرابی در دوشنبه سیم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 12373    1396/11/24
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اسما کیانی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «اثر جهانی شدن بر اندازه دولت با تاکید بر باز بودن تجاری-مالی و فساد» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست درچهار شنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1396 از ساعت14 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 12289    1396/11/15
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای داوود محرابی  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه زنانه شدن فقر به شیوه ی نظری ی زمینه ای» با راهنمایی دکتراسداله نقدی درچهارشنبه هجدهم بهمن ماه 1396 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 12278    1396/11/14
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
  جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مهدی پارسامنش  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «تحلیل جامعه شناختی فهم زنان و مردان از دلایل طلاق:اسدآباد» با راهنمایی دکترعلی محمد قدسی دریکشنبه پانزدهم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 12228    1396/11/09
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سیامک رضائی فر  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «بررسی جامعه شناختی و مقایسه ای بست نشینی در دوره ناصری مشروطه» با راهنمایی دکتراعباس زارعی مهرورز دریکشنبه هشتم بهمن ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 11035    1396/10/03
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه گنجی  در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تحلیل عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر شاخص حکمرانی خوب» با راهنمایی دکترمحمد حسن فطرس دردو شنبه چهارم دی ماه 1396 از ساعت15:30 تا17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10565    1396/07/16
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
  جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم آزاده سلطانی  در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران» با راهنمایی دکترمحمد مولایی درسه شنبه هفدهم مهر ماه 1396 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10498    1396/07/03
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سید امیر حسین مهربان در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی بهزیستی­روانشناختی بر اساس طرحواره­های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10492    1396/07/02
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوری  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه مقایسه ای شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان شمال،مرکز و حاشیه (شهر همدان)» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه سوم مهر ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
 |<  < 1 2 3 4  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند