کد خبر: 6358    1395/11/18
برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری در رشته‌ی اقتصاد
جلسه‌ی دفاع ازرساله ی دکتری آقای ابراهیم فرجی در رشته علوم اقتصادی با عنوان «اثرات شوک های حقیقی بر نهاده نیروی کار در ایران » با راهنمایی دکتر نادر مهرگان در روزیکشنبه هجدهم بهمن ماه 53 ساعت 10تا12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد.
کد خبر: 6341    1395/11/16
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زینب جدی زاهد در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در ایران» با راهنمایی دکترفطرس در شنبه شانزدهم بهمن 1395 از ساعت14:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 6322    1395/11/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اعظم قلی پور در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری در ایران» با راهنمایی دکتر سعید عیسی زاده در شنبه شانزدهم بهمن 1395 از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 6111    1395/10/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ژیان کوییک  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «بررسی مولفه های موثر در نگرش و رضایت ساکنان مساکن مهر شهر سنندج» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه بیستم دی ماه 1395 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 6038    1395/10/07
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مجید کریمی در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدین و استعداد اعتیاد» با راهنمایی دکتریارمحمدی درچهارشنبه هشتم دی ماه1395 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5943    1395/09/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم الهه خدایی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اشتغال و ارزش افزوده در صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران» با راهنمایی دکتر عزت اله عباسیان در دوشنبه بیست و یکم آذرماه 1395 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5818    1395/09/01
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای یونس تیموری در رشته علوم اقتصادی با عنوان"تحلیل فضایی سختار صنعت در بین استان های ایران" با راهنمایی دکتر نادر مهرگان و مشاوره آقایان دکترمحمد حسن فطرس و دکتر علی اکبر قلی زاده در روزدوشنبه یکم آذرماه  از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.
کد خبر: 5754    1395/08/17
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پروپوزال  دکتری آقای مهدی پورمهر  در رشته علوم اقتصادی با عنوان":    مدل سازی عملکرد بانک های خصوصی به کمک روش برآورد داده های پانل پویا" با راهنمایی دکتر محمد کاظم نظیری و دکتر حمید سپهردوست و مشاوره دکتر ندر مهرگان در روزدو شنبه هفدهم آبان ماه   از ساعت11:30تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.
کد خبر: 5673    1395/08/01
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم راضیه بصیری در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «بررسی رابطه بین بکارگیری استراتژی های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان ها با در نظر گرفتن نقش ظرفیت جذب به عنوان متغیر تعدیل گر در شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس» با راهنمایی دکتر عباس صمدی در شنبه یکم آبان ماه 1395 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5596    1395/07/17
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه عرفانی  در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس» با راهنمایی دکترحمیدعباس صمدی در شنبه هفدهم مهر ماه 1395 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
 |<  <  1 2 3  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند