کد خبر: 10498    1396/07/03
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای سید امیر حسین مهربان در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی بهزیستی­روانشناختی بر اساس طرحواره­های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10492    1396/07/02
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوری  در رشته علوم اجتماعی با عنوان : «مطالعه مقایسه ای شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان شمال،مرکز و حاشیه (شهر همدان)» با راهنمایی دکتراسداله نقدی دردو شنبه سوم مهر ماه 1396 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10491    1396/07/02
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
  جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای حسین نادری پور در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «تبیین بهزیستیروانشناختی براساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت، و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان » با راهنمایی دکترابوالقاسم یعقوبی درسه شنبه چهارم مهر ماه 1396 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10483    1396/07/02
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری
  جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم بهاره خوش بیان در رشته حسابداری با عنوان : «بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکتها» با راهنمایی دکترحسن زلقی در چهارشنبه پنجم مهر ماه 1396 از ساعت8تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10124    1396/04/26
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم عاطفه صفاکیش در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسي عوامل موثر بر مطالبات معوقه بر بانکهای تجاری در همدان» با راهنمایی دکترسعید عیسی زاده در چهارشنبه بیست و هشتم   تیر ماه 1396 از ساعت11تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10117    1396/04/25
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مسعود حمزه نیک نیافرد در رشته حسابداری با عنوان : «بررسي تأثیر كيفيت اطلاعات حسابداري و كيفيت افشا بر ميزان به‌کارگیری منابع مالي در فعاليت تجاري اصلي شرکت‌ها» با راهنمایی دکترعباس افلاطونی در یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت11تا 13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10079    1396/04/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ظریفه رستمی در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «بپیشبینی بهزیستی روانشناختی و شادکامی بر اساس مئلفه های هوش اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی دریکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 10078    1396/04/19
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زینب مرادی  در رشته روان شناسی تربیتی با عنوان : «پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر اساس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و ناگویی هیجانی» با راهنمایی دکتررسول کردنوقابی دریک شنبه بیست و پنجم تیر ماه 1396 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 7921    1396/03/20
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم کژال مرادی در رشته روانشناسی با عنوان : "مطالعه یادگیری داده های شنیدار در خواب"با راهنمایی دکترخسرو رشید در شنبه بیستم خرداد ماه 1396 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی  
کد خبر: 6407    1395/11/24
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اجتماعی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اعظم صدری در رشته علوم اجتماعی با عنوان : "بررسی مکانیسم تاثیر سرمایه های فرهنگی - اقتصادی زوجین بر میزان استحکام خانواده"با راهنمایی دکترجواد افشار کهن درسه شنبه بیست و ششم بهمن ماه 1395 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
 |<  <  1 2 3 4  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند