کد خبر: 5673    1395/08/01
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم راضیه بصیری در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «بررسی رابطه بین بکارگیری استراتژی های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان ها با در نظر گرفتن نقش ظرفیت جذب به عنوان متغیر تعدیل گر در شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس» با راهنمایی دکتر عباس صمدی در شنبه یکم آبان ماه 1395 از ساعت16تا18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5596    1395/07/17
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه عرفانی  در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس» با راهنمایی دکترحمیدعباس صمدی در شنبه هفدهم مهر ماه 1395 از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5504    1395/07/04
رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم محیا حسینی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش سرمایه های روانشناختی و ثبات قدم در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان» با راهنمایی محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره دکتر خسرو رشید در روز سه شنبه ششممهرماه1395 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5503    1395/07/04
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدخانم زهرا زرگوش در رشته توسعه و اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان : «بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت سیاست مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران» با راهنمایی دکتر محمد کاظم نظیری و مشاوره دکتر نادر مهرگان در دوشنبه پنجم مهرماه1395از ساعت17:30 تا 19:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5447    1395/06/27
رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سیده مهسا سالم در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش چشم انداز زمانی در رابطه بین خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی دانشجویان بوعلی سینا همدان» با راهنمایی دکترحسین محققی و مشاوره دکتر مسیب یار محمدی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت8تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5446    1395/06/27
رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم گلرخ فریدونی در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای بین طرحوتره های ناسازگار اولیه و خودناتوان سازی تحصیلی» با راهنمایی دکتر مسیب یار محمدی و مشاوره دکتر حسین محققی در روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه 1395 از ساعت10تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5432    1395/06/21
جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی
جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای علی اصغر چگینی در رشته روانشناسی عمومی با عنوان"تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار" با راهنمایی دکترمسیب یار محمدی و دکتر مهران فرهادی و مشاوره دکتر محمدرضا ذوقی پایدار در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه  از ساعت11تا13در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.
کد خبر: 5431    1395/06/21
جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته روانشناسی عمومی
جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم سروه محمدزاده در رشته روانشناسی عمومی با عنوان"تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین" با راهنمایی دکتر حسین محققی و دکتر محمد رضا ذوقی پایدار و مشاوره آقایان دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکترمسیب یار محمدی در روز یکشنبه بیست ویکم شهریور ماه  از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.
کد خبر: 5430    1395/06/21
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فرشته مطهری فر  در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی با نشخوار فکری وتعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی  و مشاوره دکتر حسین محققی در روز سه شنبه بیست وسوم شهریورماه 1395 از ساعت10 تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
کد خبر: 5429    1395/06/21
رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زهرا جعفری  در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش قدرت تحمل ابهام در رابطه بین خلاقیت و تجربه شیفتگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی» با راهنمایی دکتر حسین محققی و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی در روز سه شنبه  بیست و سوم شهریورماه 1395 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی
 |<  <  1 2 3 4  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند