دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 801 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد سنجی (2) 1311279 3 کارشناسی اقتصاد 01 سعید عیسی زاده هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
اقتصاد سنجی کاربردی 1311451 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
اقتصاد صنعتی(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311411 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 محمد مولایی هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
اقتصاد کلان (1) 1311272 3 کارشناسی اقتصاد 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00)
اقتصاد کلان(3) 1311276 3 کارشناسی اقتصاد 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
اقتصاد کلان 1314110 3 کارشناسی حسابداری 01 سعید عیسی زاده هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00)
اقتصاد کلان پیشرفته 2 1311359 2 دکتری اقتصاد 01 علی اکبر قلی زاده هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00)
اقتصاد مالی2 1311259 2 دکتری اقتصاد 01 داود جعفری سرشت هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00)
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1311299 3 کارشناسی اقتصاد 01 محسن خضری هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
اقتصاد نهادی 1311314 2 کارشناسی اقتصاد 01 سیداحسان حسینی دوست هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00)
آمار استنباطی 1313010 3 کارشناسی روانشناسی 01 حسین محققی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
آمار برای اقتصاد(2) 1311267 3 کارشناسی اقتصاد 01 حمید سپهردوست هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00)
آمارکاربردی (1) 1314106 2 کارشناسی حسابداری 01 حمید سپهردوست هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
آمار مقدماتی 1312010 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 اسماعیل بلالی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
آمار و کاربرد آن در مدیریت(1) 1314189 3 کارشناسی حسابداری 01 روح اله سهرابی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان 1315186 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 حسن رحیمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 1315166 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 حمید یحیوی همدانی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
اندیشه سیاسی در اسلام/الف/ 1315187 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) 1315206 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 یداله هنری لطیف پور هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 1315026 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 حمید یحیوی همدانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 801 نتیجه
از 41