دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر 1312041 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 عباس زارعی مهرورز هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
نمایش 801 - 801 از 801 نتیجه
از 41