دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اقتصاد ایران(3):برنامه ریزی و بودجه

نام درس اقتصاد ایران(3):برنامه ریزی و بودجه
کد درس 1311287
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز