دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اقتصاد توسعه(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)

نام درس اقتصاد توسعه(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)
کد درس 1311408
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز