دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آسیب شناسی روانی 2

نام درس آسیب شناسی روانی 2
کد درس 1313060
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز