دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ارتباطات و سیاست

نام درس ارتباطات و سیاست
کد درس 1315228
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز