نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
احمد محمدی اکمل کتابدار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   242 081-38290961    
امراله تمسکی مسئول آموزش دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   309 081-38381108    
امین ابراهیم زاده رجایی کارشناس گروه روانشناسی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   300 38381264-081    
حجّت‌الله مینائی مدیر امور عمومی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   239 081-38292619    
حمید نظری فتح مسئول دفتر ریاست دانشکده دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   254 081-38381264    
دکتر حاتم حسینی رئیس دانشکده و رئیس کمیته‌ی منتخب دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   254 081-38291279   h-hosseini@basu.ac.ir
دکتر یداله هنری لطیف پور معاون پژوهشی و دبیر کمیته دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   282 081-38290961-282   honari@basu.ac.ir
دکتر روح اله سهرابی معاون آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   304 081-38291265    
سامره حیدری کارشناس گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   262 081-38381264    
سکینه کهنوشی مسئول آبدارخانه و نامه رسان دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   226 081-38291279    
طالب عبدالهی اپراتور دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   202 081-38290961    
فریبا پورهمدانی کارشناس گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   233 38381264-081    
فهیمه رضیان کارشناس گروه حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   266 081-38381108    
لیلا نائینی کارشناس گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   296 38381264-081    
مجتبی باقری گرنت استادان دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   245      
محسن ملکی مدیر سیستم دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   304 38381264-081    
مصطفی اکبری متقّی کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   234 081-38291265    
منیره بیگدلی خدمات دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی          
نادر زارعی سینا مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   283 081-38381264    
ناهید محمدی فر مسئول دبیرخانه دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی   217 081-38381264    
هاشم حصاری کارپرداز دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی