بازگشت به صفحه کامل

اعلام برنامه حضور اساتید دانشکده ی علوم اجتماعی و اقتصادی

اعلام برنامه حضور اساتید دانشکده ی علوم اجتماعی و اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای برنامه اعالم شده دانشگاه جهت حضور اساتید در محل دفتر کار خود در دانشکده از تاریخ 31خرداد ماه الی 
14 تیر ماه  بدینوسیله به شرح زیر برنامه اساتید عضو هیات علمی دانشکده ی علوم اجتماعی و اقتصادی به تفکیک گروه های آموزشی به پیوست اعلام می گردد.