اساتید دانشکده

« بازگشت

جامعه شناسی شهری

نام درس جامعه شناسی شهری
کد درس 1311441
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز