اساتید دانشکده

« بازگشت

نظریه های جامعه شناسی 1

نام درس نظریه های جامعه شناسی 1
کد درس 1312019
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز