اساتید دانشکده

« بازگشت

نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها 1 پژوهش های اجتماعی 1

نام درس نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها 1 پژوهش های اجتماعی 1
کد درس 1312166
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز