اساتید دانشکده

« بازگشت

جامعه شناسی سیاسی پژوهش

نام درس جامعه شناسی سیاسی پژوهش
کد درس 1312187
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز