اساتید دانشکده

« بازگشت

اقتصاد ریاضی

نام درس اقتصاد ریاضی
کد درس 1311095
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز