اساتید دانشکده

« بازگشت

ریاضیات برای اقتصاد(1)

نام درس ریاضیات برای اقتصاد(1)
کد درس 1311264
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز