اساتید دانشکده

« بازگشت

ریاضیات برای اقتصاد(2)

نام درس ریاضیات برای اقتصاد(2)
کد درس 1311265
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز