اساتید دانشکده

« بازگشت

اقتصاد سنجی(بانکداری اسلامی)

نام درس اقتصاد سنجی(بانکداری اسلامی)
کد درس 1311397
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز