اساتید دانشکده

« بازگشت

اقتصاد سنجی کاربردی

نام درس اقتصاد سنجی کاربردی
کد درس 1311451
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز