نمایشگر یک مطلب

جناب آقای دکتر محمدعلی قدسی به مدت 6 سال از سال 1387 تا سال 1393 عهده دار ریاست دانشکده بودند.

دکتر محمدعلی قدسی

جناب آقای دکتر ابوالقاسم یعقوبی به مدت 4 سال از سال 1393 تا نیمه اول سال 1397 عهده دار ریاست دانشکده بودند.

دکتر ابوالقاسم یعقوبی