دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 462 نتیجه
از 24
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احساس و ادراک 1313038 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
آزمونهای پیشرفته تحصیلی 1313178 2 دکتری روانشناسی 01 خسرو رشید هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 کارشناسی روانشناسی 01 محمد رضا ذوقی پایدار هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 کارشناسی روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول حسابداری (2) 1314123 4 کارشناسی حسابداری 01 عباس افلاطونی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
اصول حسابرسی (1) 1314132 3 کارشناسی حسابداری 01 حسن زلقی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
اصول علم سیاست 1312018 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 عباس زارعی مهرورز هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
آمار استنباطی 1313010 3 کارشناسی روانشناسی 01 حسین محققی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
آمار چند متغیری و طرحهای آزمایشی 1313180 2 دکتری روانشناسی 01 مهران فرهادی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
آمارکاربردی (1) 1314106 2 کارشناسی حسابداری 01 روح اله سهرابی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
آمار مقدماتی 1312010 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 اسماعیل بلالی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 1315166 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 حمید یحیوی همدانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
اندیشه سیاسی در اسلام/الف/ 1315187 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 حسن رحیمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 1315026 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 حمید یحیوی همدانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
اندیشه ی سیاسی در قرن بیستم 1315028 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 یداله هنری لطیف پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
انسان شناسی در اسلام 1313183 2 دکتری روانشناسی 01 ابوالقاسم یعقوبی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
انقلاب اسلامی ایران 1315022 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد علی قاسمی ترکی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
انگیزش و هیجان 1313040 2 کارشناسی روانشناسی 01 مهران فرهادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
انگیزش و هیجان 1313209 2 کارشناسی ارشد روانشناسی 01 مسیب یارمحمدی واصل هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 462 نتیجه
از 24